• Bengt Ståhlbom i förgrunden med kollegorna Bijar Ghafouri, Patrik Olansson, Karin Wåhlén och Anders Carlsson i bakgrunden; en del av labbet. Foto: Julia Kimell
  • Bengt Ståhlbom i förgrunden med kollegorna Bijar Ghafouri, Patrik Olansson, Karin Wåhlén och Anders Carlsson i bakgrunden; en del av labbet. Foto: Julia Kimell

När arbetsmiljön sätter käppar i hjulet

Den som blir sjuk på jobbet har inte alltid sig själv att skylla. Faktorerna till en skadlig miljö kan vara både yttre och inre. På Arbets- och miljömedicin (AMM) klarlägger och förebygger man ohälsa orsakad av dålig arbetsmiljö.

– Det kan handla om allt från luft- och vattenföroreningar till mobbning och stress. Gemensamt för allt är att vi försöker utreda sambanden mellan sjuklighet och arbetsmiljön, säger Bengt Ståhlbom som är yrkeshygieniker och verksamhetschef på AMM.

Det är något av ett detektivarbete att utreda varför någon blir sjuk på jobbet, men AMM har hög kompetens inom många områden. Expertisen är bred och bland personalstyrkan finner man läkare, specialister, yrkeshygieniker, psykologer, ergonomer, toxikologer och kemister. Tillsammans representerar de tjugo personerna åtta fackförbund.

Landstingen gör många kontroller, men det är långt ifrån alltid som sjukdomar kopplas ihop med miljön. Har man bott nära ett smältverk, som i Gusum, och ätit förorenade bär och grönsaker finns till exempel en bevisad ökad cancerrisk på grund av de partiklar som spridits ut i luften. Påverkan på naturen kan man se på de allra närmaste kullarna där det i princip inte finns någon växtlighet.

– Har någon astma kan det hänga ihop med miljöfaktorer, samma med rörelseorganen, som kan ta skada av felaktiga arbetsställningar. Vi försöker jobba över ett brett spektrum. På labbet kan man analysera luften och se till exempel koncentrationen av metaller i blodet, berättar Bengt Ståhlbom vidare.

Ute eller inne

Huvudkategorierna för AMM:s arbete är fyra: kemiska, samt fysikaliska, ergonomiska och psykosociala faktorer. Det kan handla om dålig inomhusmiljö, fuktskador eller vibrationsskador orsakade av till exempel mutterdragare och borrmaskiner, då nerver och blodkärl kan ta skada. Buller kan orsaka stressyndrom i hjärta/kärl.

De som kommer till AMM är remitterade dit genom vårdcentraler, och i många fall åker AMM ut till arbetsplatsen för att granska den noggrannare – kanske är det flera som mår dåligt. Sedan skickar de förslag på åtgärder. För både patienten och arbetsgivaren är det jätteviktigt att få det utrett varför man själv eller andra blir sjuka.

– Våra läkare är specialister i arbets- och miljömedicin, och jag är en av dem som utreder exponeringen. Patienten kan vara en indikator på arbetsmiljön. På labbet utvecklar vi olika sätt för att hitta tecken på luftvägsbesvär. Vi sköljer näsan på folk, för på slemhinnorna sitter det olika proteiner som kan berätta mycket om kemikalier och dåliga inomhusmiljöer. Det börjar med näsbesvär och sprider sig till lungorna. ”Sjuka hus” är ett stort problem i hela kommunen,

AMM gjorde för några år sedan en regional barnhälsomiljörapport om barns miljö, och fann att allergier fortsättningsvis ökar, och att många unga upplever sina matsalar som bullriga. Tidigare gjordes även en enkät riktad till vuxna där klagomål om flygbullret stack ut i Linköping jämfört med Norrköping och Motala.

Psykisk ohälsa

Flera ärenden handlar om stress och mobbning – något som brukar leda till långvariga sjukskrivningar om det går för långt; det gäller att ta tag i problemen så fort som möjligt. En psykolog i AMM:s team kan hjälpa till med konflikthantering och att se vilka byggstenar som behövs för ett bra samarbete.

– Många känner stress ovanifrån, speciellt om rollerna är oklara. Både stress och kränkande särbehandling kan leda till att folk sjukskrivs eller remitteras till oss från företagshälsovården eller vårdcentraler. Då utreder vi exponeringen och tar kontakt med chefer och kolleger, och arbetsgivaren upprättar en rehabiliteringsplan. Under de kommande åren ska AMM ta fram instrument för att på ett mer effektivt sätt kunna kartlägga psykisk ohälsa och ta fram förslag på åtgärder.

Bengt Ståhlbom tycker att arbetet som yrkeshygieniker är väldigt stimulerande i och med alla de vitt skilda arbetsplatserna han får besöka.

Fakta Arbets- och miljömedicin

AMM i Linköping är regionklinik inte bara för Östergötlands län, utan även för Jönköping och Kalmar. Deras utredningar gäller bland annat exponeringar för kemikalier, samt fysikaliska, ergonomiska och psykosociala faktorer – både på individ- och gruppnivå.

Uppdragsgivare är länen, patienter, företag, fackliga organisationer, företagshälsovård, försäkringskassa och AMF.

Patienterna skickas dit via remiss. Det är viktigt att ha en diagnos av exempelvis vårdcentralen innan så man vet utgångsläget.