• Näringslivsdirektör Pia Carlgren har en del att jobba med framöver. Foto: Tommy Pettersson

Näringslivet rosar kommunen

Och risar servicen inom alla områden

Nu har Linköpings kommun gjort en egen djupdykning för att få reda på hur näringslivsklimatet egentligen ser ut.

 

Man har nyligen genomfört en attitydundersökningen bland företagen som tidigare skedde med hjälp av SCB årligen. Den egna undersökningen  ska inte jämföras med Svenskt näringslivs årliga genomgång och bedömning i Sverige över inbördes förhållanden mellan kommunernas upp och nedgångar i en ranking.

 322 företag besvarat enkäten

När det gäller kommunens service till företagen har betyget sjunkit inom alla områden. Sämst betyg får upphandlingsområdet, där företagen anser att kommunen brister i såväl råd och stöd som hur upphandlingsbeslut förklaras och motiveras.

– Det är självklart att kommunen ska ge en god service till alla företag. Den här typen av undersökningar är viktiga för att vi ska se hur vi kan förbättra oss. Kommunen gör redan i dag en rad olika insatser för att förbättra servicen och upphandlingsstödet. Nya siffror visar till exempel att servicen för bygglov har förbättrats, säger kommunens nya näringslivsdirektör Pia Carlgren.

Pia Carlgren ska samordna

Förutom att näringslivsdirektören fått i uppdrag att samordna näringslivsarbetet antog kommunen under hösten en ny näringslivsstrategi, där service och bemötande är ett särskilt utpekat område.

Årets undersökning visar ett glädjande trendbrott när det gäller möjligheterna att rekrytera rätt personal med rätt kompetens. Just tillgång till kompetent personal är en nyckelfaktor för företagens tillväxt. Företagen är även nöjda med högskole- och universitetsutbildningarna.

Många företag anser även att Linköping är en bra kommun att driva företag i och ser positivt på framtiden. Företagen är däremot mindre nöjda med kommunens service. Det visar årets attitydundersökning bland företagen.

 

Bostadsfrågan ständigt aktuell

Företagsmiljön i Linköping får generellt ett gott betyg. Högst betyg får de goda kommunikationerna och det kommersiella utbudet. Företagen är däremot mindre nöjda med tillgången på bostäder och mark. Företag utanför tätorten är mer missnöjda än företag i tätorten när det gäller bland annat marktillgången.

– Linköping är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner och det byggs som aldrig förr. För närvarande pågår bygget av 2 667 lägenheter. Kommunen arbetar också långsiktigt för att säkra tillgången på mark där företag kan etablera sig, säger kommundirektör Paul Håkansson.