• Här skrivs avsiktsförklaring och tilläggsavtal under av Lars Stjernkvist och Einar Schuch, regionchef Trafikverket, Foto: Tommy Pettersson

Norrköping körde om Linköping

Grannkommunen har tumme med Trafikverket

Igår blev det klart att Norrköpings kommun tar spets och blir först ut med datum för första spadtag och bygge av, den för regionen så viktiga Ostlänken.
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande och Einar Schuch, regionchef på Trafikverket undertecknade ett smått historiskt avtal om kompletterande åtgärder kring Ostlänken.

Över eller under mark

Genom den undertecknade avsiktsförklaringen möjliggör Trafikverket och Norrköping nu att en byggstart av Ostlänken kan ske år 2017. 

Norrköping blir alltså först ut på sträckan medans man i Linköping fortfarande träter med Trafikverket om dragning av spåren och andra underjordiska frågor.

Parterna som träffades igår vid Trafikverkets trafikledningscentral är överens om att förutom ny järnväg för höghastighet och anläggningar i dess direkta anslutning, såsom resecentrum, behöver det vidtas ett antal åtgärder för att de positiva effekterna av Ostlänken verkligen ska uppstå. 

En förutsättning för att det ska vara möjligt är att dessa åtgärder planeras gemensamt av Trafikverket och Norrköpings kommun med högt tempo.

Delar på kostnaden

Överenskommelsen igår innebär att kostnader, ansvarsfördelning och ambitioner förtydligas i den aktuella förklaringen. Avtalets tillkomst är resultat av kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist och hans tjänstemäns trägna arbete.

– Nu har vi påbörjat en process som innebär att vi måste få en fortsättning. Det vill säga, Ostlänken. Allt detta har varit möjligt för att vi har haft ett förutseende planeringsarbete. 

Vi har haft färdiga och tydliga underlag hela tiden och nu får vi slags belöning för detta, säger Lars Stjernkvist som inte vill hålla med om att uppgörelsen sätter press på Linköpings kommun som kommit på efterkälken.

– Oavsett vad som händer i Linköping och att det kärvar i förhandlingarna där med Trafikverket innebär vårt påbörjande av Ostlänken att det blir satt en definitiv startpunkt, 2017, för höghastighetsbanan och det underlättar för alla.

Bort med gods in med person

När järnvägsgodshanteringen flyttats från centrala Norrköping uppstår möjligheten att med ett yttre godsspår avlasta innerstaden från godståg. Det innebär bland annat minskat buller och risker i innerstaden samt möjligheter att utveckla området närmast järnvägsspåren på ett bättre sätt. Det ger också möjligheter att effektivisera byggandet av Ostlänken och vid trafikstörningar återställa trafiken snabbare.

Kompletterande avtal

Järnvägsanslutningen till Händelö, den så kallade Kardonbanan, har en central funktion i utvecklingen av Norrköpings godsjärnväg. 

Därför har det tidigare avtalet från 2009 mellan Trafikverket och Norrköpings kommun kompletterats för att arbetet ska komma igång och ansvar ska tydliggöras. Förändrade förutsättningar och kostnader gör att vi uppdaterat utifrån tidigare intentioner.