• Elias Aguirre har planer för billigare bostäder i Berga. Foto: Jerry Prütz

Nya bostäder i Berga

Visst låter det som en omöjlig ekvation, men nu ska man bygga helt nya lägenheter i Berga som även kommer att bli billigare för den som flyttar in.

Vid onsdagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden fattades beslut om att starta ett nytt stadsbyggnadsprojekt i Berga. Tomten mittemot Coop Extra ska inrymma 600 bostäder och ambitionen är att pressa boendekostnaderna för nybyggda lägenheter. Projektet ska genomföras med medverkan och stort inflytande av byggherrarna genom hela processen.

Bygga bort bristen

– Vi arbetar stenhårt med att bygga bort bostadsbristen i Linköping, men kan inte blunda för de höga kostnaderna som nya bostäder har. För att fler ska kunna efterfråga det som byggs vill vi arbeta tillsammans med byggherrar, forskare och experter för att hitta nya sätt att lösa utmaningen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre, socialdemokrat.

Byggherrar medverkar från början

Ambitionen är att bidra med ett nationellt exempel och skilja sig från annan nybyggnation. Med tidig medverkan av byggherrar, med stort ansvar för tekniska och ekonomiskt effektiva lösningar, är målet att hålla ner kostnadsnivåerna i jämfört med annan liknande bostadsproduktion under samma period. Projektet syftar även till att utveckla stadsdelen Berga och bidra till att väva samman dagens Berga med stadsdelarna intill.

Ta fram en ram

Nästa steg är att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under våren tar fram ett ramprogram för området. Programmet ska beskriva stadsbyggnadsidén, områdets förutsättningar och innehåll, kommunens krav på bebyggelse, utemiljö och allmän plats. Markanvisning beräknas göras sommaren 2017. Ramprogrammet ska ligga till grund för en allmän inbjudan till marknadens aktörer att delta i markanvisningen. Därefter ska byggherrarna ta fram en stadsbyggnadsskiss med förslag på utformning av bebyggelse, utemiljö om gator, mötesplatser och anslutningar mot omgivningen. Stadsbyggnadsskissen kommer att utgöra underlag för startbeslut om arbetet med detaljplan.