• Anna Johansson svarade på frågor under Transportforumet. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Nya trafikskatter att vänta

Transportforum är nu avklarat för trettioandra gången. Forumet kom att handla mycket om våra framtida transportsystem och autonom körning, där tekniken har tagit över från föraren. VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam trodde dock i sitt inledningsanförande att den tekniken ligger 25 år fram åt i tiden. Det behövs mycket forskning på området och vi har mycket annat som behöver diskuteras inom transportsektorn, menade generaldirektören.

Årets forum är ett av de största som har ägt rum. Inte mindre än 85 olika sessioner inom transportsektorn ska träffas, diskutera, analysera och lyssna på nya forskningsrön. 28 procent av föreslagna sessioner har fått avslås i år på grund av plats- och tidsbrist, vilket är något av rekord.

Nya skatter

Störst intresse denna första dag, tilldrog sig den nya infrastrukturministern Anna Johansson(s), som i sitt inledningsanförande kom med flera nyheter.

– Vi måste slå vakt om kollektivtrafiken och bygga ut den. Regeringen har beslutat att minst 250 000 bostäder ska byggas fram till 2020 och då måste vi ha en fungerande kollektivtrafik. Bostadsbyggande och kollektivtrafik måste vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Därför har regeringen beslutat att Trafikverket i samråd med Boverket , Vinova och kanske ytterligare aktörer ska ta fram riktlinjer för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städerna, sa Anna Johansson.

Infrastrukturministern betonade också vikten av ett väl fungerande järnvägstrafik, där inte minst höghastighetstågen kommer att spela en viktig framtida roll i Sverige. Det kommer att behövas nyinvesteringar på järnvägssidan och finansieringsfrågan behöver utredas.

– Vi kommer att titta på olika möjligheter till finansiering då det kommer att finnas ett stort finansieringsbehov för att genomföra satsningen på att snabba upp kommunikationen mellan de stora städerna. Det är rimligt att se på vägslitageskatt, flygskatt , medfinansiering och lånefinansiering, menar infrastrukturministern som därmed aviserade att det kan komma nya skatter inom en snar framtid.

Infrastrukturministern återkom ofta i sitt anförande till uttrycket ”hållbar utveckling” av transportsektorn och att kollektivtrafiken måste prioriteras samtidigt som det gäller att skapa en bra miljö i städerna med utbyggda gång- och cykelvägar. En bra utbyggd kollektivtrafik öppnar upp för mer bostadsbyggande i attraktiva områden. Statlig medfinansiering för nya hållbara transportsystem i städerna kan bli möjlig och ska därför nu utredas.

Nytt uppdrag

Ministern pekade på behovet att upprustning av den svenska järnvägen är stort. Det fattas inte bara pengar utan det har varit brister i hur underhållet är organiserat och staten behöver få ett bättre grepp över järnvägen. Regeringen kommer därför att låta utreda hur en sådan ändring ska gå till. VTI har också fått i uppdrag att utreda transportsektorns samhällskostnader avslöjade infrastrukturminister Anna Johansson (s) .