• Strid om kostnadsutvecklingen för nya Kungsberget. Foto: Tommy Pettersson

Oenighet om nya Kungsbergsskolan

Allians för Linköping (M, C, KD och FP) styrde Linköping 2006-2014 och efter valet 2014 redovisade man överskott under samtliga år man var i majoritet. Vi avsatte också stora resurser för att möta de stora åtaganden som kommunen hade att hantera. Resurser i form av reserver på sammanlagt på cirka miljard kronor.

Minoriteten menar nu att den styrande Koalitionens besparingar drabbar skolan. Det saknas ca 37 miljoner kronor inför barn- och ungdomsnämndens budget 2017 och nämndens internbudget skjuts till beslut i februari.

Saknas miljoner

Det saknas 25 miljoner till lokalhyror och underskotten växer. Nämnden kompenseras inte heller fullt ut för det stöd flyktingeleverna behöver. Det saknas åtta miljoner hävdar oppositionen. För särskolan saknas fyra miljoner samtidigt som barn i behov av stöd ökar. Nu överlämnas ett underskott att hantera och om de ekonomiska obalanserna inte löses utan problemen skjuts över till nämnden återstår att skära i undervisningsresurserna eller bygga upp underskott.

– Vi oroas inte bara över konsekvenserna för barn och unga utan även över hur Linköpings ekonomi utvecklas. Det har tagit lång tid att bygga upp en välskött ekonomi, men det går desto snabbare att undergräva en god ekonomi. Vi kommer att fortsätta att ta ansvar för en välskött ekonomi, men vi ställer inte upp på kortsiktiga besparingar som man försöker hantera bakvägen utan vare sig ordentlig debatt eller konsekvensbeskrivningar, säger man i ett gemensamt uttalande från M, C, KD.

Ett exempel

Planeringen av den nya skolan på Kungsberget är ett exempel där man har olika uppfattningar om kostnader. Moderaterna centern och Kd lade tillsammans en skarp protokollsanteckning på det senaste kommunstyrelsemötet.

– Vi har vid flera tillfällen framfört kritik mot hur den samlade processen kring nya Kungsberget har hanterats av majoriteten. Vi har också i olika nämnder och styrelser lagt yrkanden som visat på hur vi anser att ärendet borde ha hanterats. Vi är bekymrade över risker för att den samlade kostnaden för investeringen kommer att bli så stor att den riskerar att leda till betydande negativa konsekvenser för kommunens samlade ekonomi. Vi saknar ett tydligt samlat grepp om kostnaderna med de risker som är förenade med en bristande samordning.