• Snart anländer Sverigeförhandlaren till förhandlingen. Foto: Tommy Pettersson

Oro längs med Götalandsbanan

Under Transportforum dagarna i Linköping träffades kommunstyrelsernas ordförande från Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping och senare under konferensen möttes hela styrgruppen för alla kommuner längs Götalandsbanan. Syftet med dessa möten var att förbereda sig inför Sverigeförhandlingarnas första presentation som går av stapeln den förste februari.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att hitta finansiering för nya höghastighetsbanor för järnväg, sträckning av den nya stambana och diskutera stationslägen i de aktuella kommunerna.

Nervositeten sprider sig

Konferensen innehöll en hel del klargörande synpunkter på hur Ostlänksarbetet ska baxas vidare i korridorerna. Infrastrukturminister Anna Johansson och Sverigeförhandlaren HG Wessberg berättade, från sina respektive roller, hur finansieringen ska se ut och inom vilket tidspann som Ostlänken kan påbörjas. HG Wessberg slog fast att höghastighetsjärnvägen bör finansieras med lån, ha ett tydligt statligt kostnadsansvar och att det är möjligt att bedriva kommersiell trafik på den nya järnvägen. Anna Johansson uttryckte farhågor för att finansieringen kommer att bli svår och i sin tur påverka tidplanen för stambanan.

– Det finns en bred politisk förankring om Sverigeförhandlingen om nya stambanor samt höghastighetsbanor men det är också så att det råder stor osäkerhet inte minst kring finansierings och de siffror som Trafikverket tidigare har presenterat. Vi fick nyligen nya prognossiffror som visar att tidigare underlag ligger klart i underkant minst sagt, säger infrastrukturminister Anna Johansson och fortsätter.

– Även bansträckningen är en fråga som inte är klar. Arbetet fortskrider enligt plan men det är klart att om inte finansieringsfrågorna är klara kan det äventyra tidplan och annat. Vi har ju andra järnvägssatsningar som är viktiga också. Höghastighetsjärnvägen är en viktig investering för Sverige som kommer att bidra till tillväxt i hela landet under lång tid framöver. Den nya järnvägen knyter samman de tre storstadsregionerna, bidrar till utveckling i mellanliggande regioner, minskar koldioxidutsläppen och ökar bostadsbyggandet.

Fyra städer

De fyra kommunerna som slipade argumenten under Transportforum ligger längs det viktiga stråket mellan Stockholm och Göteborg, där Götalandsbanan är planerad. Götalandsbanan är fortsättningen på den redan beslutade Ostlänken mellan Stockholm och Linköping.

De fyra städerna är jämnstora och är viktiga regionala centrum för näringsliv, utbildning, sjukvård. Städernas befolkning varierar mellan 110 000 och 150 000 invånare och alla har en stark befolkningsökning. De har en gemensam befolkning på över en halv miljon invånare.

Inför vårens förestående förhandlingar om nya höghastighetsbanor med Sverigeförhandlingen vill kommunaktörerna lyfta fram frågor om olika lösningar för nya resecentrum, utbyggnad av kollektivtrafik och planering för nya bostäder och arbetsplatser.