• Regionrådet Anita Jernberger är glad över det ökade stödet. Foto: Dennis Petersson

Östgötakulturen får ökat stöd

Nu ska Region Östergötland intensifiera sitt arbete med digital utveckling och dessutom förbättra förutsättningarna för bild-, form-, dans- och operakonst. Detta efter att Kulturrådet beslutat att öka stödet med 800 000 kronor. "Det är mycket glädjande", säger regionrådet Anita Jernberger (L).

I förra veckan fattade Kulturrådets styrelse beslut om 1.3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. Detta bygger på den så kallade kultursamverkansmodellen som har stärkts med 30 miljoner kronor inför det nya året. Tillskottet har använts till att göra prioriteringar, vilket gör att 13 av Sveriges 21 län får ökat stöd, däribland Östergötland med en totalsumma på 68 770 000 kronor.

Ambitioner

Att Östergötland får ta del av stödet grundar sig bland annat i att länet har ambitioner att utöka den interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer och dessutom förbättra förutsättningarna för att skapa och möta bild-, form-, dans- och operakonsten.

– Att kulturrådet nu bejakar Region Östergötlands utvecklingsarbete inom kulturen är mycket glädjande. Inte minst är det ett kvitto på att vår inriktning ligger väl i linje med vad även staten har identifierat som framgångsfaktorer för en attraktiv och konkurrenskraftig regional kulturverksamhet, säger regionrådet Anita Jernberger (L).

Tre områden

Kulturrådet har tagit fram tre områden som ska agera utgångspunkter för det ökade stödet. För att skapa en regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar bättre förutsättningar ska länet ta tillvara på digitaliseringens och teknikens möjligheter, utveckla den regionala kulturella infrastrukturen och ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur.