• Sanfridsons äldrenämnd jobbar vidare för heltid inom vården. Foto: Tommy Pettersson

Rätt till heltid utvidgas

När äldrenämnden beslutade att Järdalavägens vårdboende skulle tas över av kommunens egen regi, Leanlink från Attendo Care från förste oktober nästa år innebär det att personalen då får rätt till heltid.

Den styrande koalitionen för Linköping vill att personalen ska ha rätt till heltid och önskad sysselsättningsgrad och samtidigt öka Leanlinks andel för att stärka kommunens kompetens. Därför kommer Leanlink få i uppdrag att driva verksamheten vid Järdalavägens vårdboende i Ekholmen från oktober 2017 och två år framåt.

Järdalavägens  sjukhem och boende för demenssjuka

Samtidigt införs även arbetssättet "Individens behov i centrum" och krav på registrering i BPSD-registret, BPSD=Beteendemässiga och psykiatriska symptom på demenssjukdom. Till BPSD-registret kommer även aktivitet. Sammantaget blir detta en kvalitetsförbättring för de äldre på Järdalavägens vårdboende.

– Vi vill att personalen ska ha bra villkor och tid för de äldre. Att införa rätt till heltid är ett steg i det arbetet. Att Leanlink tar över stärker dessutom kommunens kompetens. Vi ser även samordningsvinster med att Leanlink driver både Järdalavägen och andra boenden i området, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

I korthet utgår metoden IBIC från individens behov, resurser och mål inom olika områden. Arbetssättet ska bland annat stärka individens delaktighet i vården, ge mer likvärdiga och rättssäkra utredningar och genomföranden av omsorgen samt göra det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver.

Samordning av avtal

Leanlink har sex olika avtal för personal som ger vård och omsorg till personer med demenssjukdom som fortfarande bor hemma. Totala kostnader för dessa avtal är 6,8 miljoner per år. I denna summa är inte ersättning för utförda hemtjänsttimmar respektive dagverksamheterna inräknade. Omsorgskontoret ska nu samordna avtalen till ett uppdrag enligt beslut från Älderenämnden.

– Vi vill att arbetet ska bli effektivare och ge ett bättre stöd till de äldre. Med ett bättre samordnat arbete kommer de äldre kunna få mer och bättre hjälp. Ett samordnat arbete är Min förhoppning är att ett samordnat arbete gör att personalen kan dra nytta av varandras kompetenser för att ge våra äldre bästa möjliga omsorg, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Leanlink har bland annat avtal för demensarbetslag inom hemtjänsten, kommunalt demensteam som bland annat avlastar anhöriga, Lärcenter som handleder personal, mobilt demensteam och kommunrehab som deltar i utredningar inför diagnos.