• Elias Aguirre, i mitten, får ta fram spaden med jämna mellanrum. Foto: Tommy Pettersson
  • Byggkranar och kranbilar står lite varstans i både Linköping och Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Rekordbyggande i Östergötland

- Linköping står för flest byggen

År 2015 blev ett rekordår för bostadsbyggandet i regionen, där Linköping stod för nästan två tredjedelar av de påbörjade lägenheterna under 2015. Det framgår av den bostadsstatistik Länsstyrelsen och Region Östergötland har tagit fram.

Bostadsbyggandet i länet nådde under 2015 rekordnivåer med över 3 600 påbörjade bostäder, och drygt 2 000 färdigställda vilket är mer än en fördubbling gentemot 2014. Trots den betydande ökningen av bostadsbyggandet, nås inte målet om en bostadsmarknad i balans i länet, varken idag eller på längre sikt.

Ökning av flerbostadshus

Målet om en bostadsmarknad i balans nås dock varken i år eller på lite längre sikt trots den betydande ökningen av bostadsbyggandet. Den sammanvägda bilden av kommunernas enkätsvar är att bristen kommer att bestå, särskilt för unga och nyanlända. Länsstyrelsen ser ett ökat behov av att analysera de sociala konsekvenserna av en fortsatt obalans på bostadsmarknaden.

– Bostadsfrågan är en av våra viktigaste samhällsfrågor. Den är avgörande för att bryta den växande segregationen och för att få till en välfungerande integration av nyanlända. Behovet av bostäder med lägre månadskostnader kommer att öka. Här krävs krafttag och samverkan mellan alla berörda aktörer, säger landshövding Elisabeth Nilsson.

Står utanför marknaden

Fördelningen mellan länets kommuner är fortsatt mycket ojämn och byggandet sker även fortsättningsvis till största delen i Linköping och Norrköping. Ett starkt bostadsbyggande i både Linköping och Norrköping bidrar till en stärkt tillväxt i regionen men samtidigt visar rapporten att resurssvaga grupper riskerar att fortsätta stå utanför bostadsmarknaden. En utmaning som han sedan tidigare är väl medveten om och som kommer att kräva insatser från flera nivåer.

– Det är glädjande att vår ambition om att bygga bort bostadsbristen märks. Efter år av alltför lågt bostadsbyggande har byggandet äntligen satt fart och så mycket som produceras nu har inte byggts i Linköping på decennier. Just nu jobbar vi hårt för att den utvecklingen ska fortsätta med planering av flera nya stadsdelar och kvarter, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S). Rapporten visar på ett akut behov av att hitta lösningar för grupper med ekonomiskt svagare ställning på bostadsmarknaden. Det är en utmaning för oss lokalt men också för regeringen. Vi måste få till en bättre prisbild och då behövs exempelvis ytterligare subventioner för att kunna bygga fler bostäder, det behövs initiativ för att standardisera boendet och tillfälliga undantag i lagstiftningen för plan- och byggprocessen men också fördelningsmässiga reformer, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).