Rikspolisstyrelsen kritisk till personregistrering

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Sin, har granskat hur Polismyndigheten i Östergötlands län behandlar personuppgifter och nu kommenterar även Rikspolisstyrelsen behandlingen av personuppgifter inom polisens underrättelseverksamhet.

Sin har granskat behandlingen av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid tre polismyndigheter Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Det är de två senare myndigheterna som nu kritiseras av Sin. Myndigheterna kritiseras för att på ett olagligt sätt behandlat uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelse och hälsa.

Islamkonvertering registrerad

Sin har hittat en uppgift i ett dokument hos Polismyndigheten i Västra Götaland om att en person har konverterat till islam.

Sin har överlämnat det till åklagarmyndigheten för en bedömning om behandlingen av uppgiften kan vara ett brott.

minus; Rikspolisstyrelsen ser allvarligt på det som granskningen visar. Vi kommer att analysera Sin:s uttalanden ingående för att kunna se vilka ytterligare åtgärder som vi behöver vidta, säger Eva-Lotta Hedin, chef för Rikspolisstyrelsens rättsavdelning och fortsätter.

– Vår uppfattning är att såväl IT-stödet som rutinerna för denna verksamhet har förbättrats avsevärt.

Sins:s granskning visar dock att vissa brister ännu kvarstår därför krävs ytterligare åtgärder.

Polisen är helt beroende av att kunna behandla personuppgifter för att kunna förebygga och lösa brott.

Under senare år har polisen arbetat aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett rättssäkert sätt och Rikspolisstyrelsen har under året gett polismyndigheterna i uppdrag att gå igenom sina register och utifrån det uppdatera rutiner kring gallring, behörigheter och relevans för de uppgifter som behandlas.

Måna om att göra rätt

Tillsynen av Östgötapolisen skedde i april och inleddes med en granskning av interna rutinbeskrivningar. Sedan undersöktes behandlingen av personuppgifter i uppgiftssamlingarna, i dagligt tal register, närmare. Detta skedde genom exempelvis granskning av slumpmässigt utvalda registreringar och frågor till ansvariga handläggare.

– Det är bra att vi blir granskade. Regelverket runt personuppgiftsbehandling är komplicerat och lagstiftningen många gånger svårtolkad. Eftersom lagstiftningen är relativt ny, den kom våren 2012, behövs det vägledande uttalanden till stöd för vårt arbete.

Det får vi nu. Vi är enormt måna om att göra rätt. Det här handlar om människors integritet, säger Stefan Mann, operativ chef vid Polismyndigheten i Östergötlands län.

Bristerna

Myndigheten granskade fler än 200 dokument hos Östgötapolisen. Man använde vissa slumpmässigt- och i förväg bestämda sökkriterier. 24 blev föremål för ytterligare granskning då de innehöll återkommande eller allvarliga problem.

Bland annat att personuppgifter ska gallras och tas bort när de inte längre behövs och senast inom vissa tidsfrister som anges i lagen.

Sin har funnit att polismyndigheten i länet brustit när det gäller gallringen.

Enligt lagen ska ändamålet med att personuppgiften behandlas framgå genom en särskild upplysning eller på något annat sätt.

Detsamma gäller personuppgifter som avser den som inte är misstänkt för brott.

Sin anser att dessa uppgifter inte tillräckligt tydligt framgår i vissa fall.