• Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat Polismyndigheten i Östergötlands län. Foto: Tommy Pettersson

Rikspolisstyrelsen kritisk till personregistrering

Polismyndigheten i Östergötlands län har slarvat

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Sin, har granskat hur Polismyndigheten i Östergötlands län behandlar personuppgifter och nu kommenterar även Rikspolisstyrelsen behandlingen av personuppgifter inom polisens underrättelseverksamhet.
Sin har granskat behandlingen av personuppgifter i
underrättelseverksamheten vid tre polismyndigheter Skåne, Västra Götaland och
Östergötland.
Det är de två senare myndigheterna som nu kritiseras av Sin.
Myndigheterna kritiseras för att på ett olagligt sätt behandlat uppgifter om
personers etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelse och
hälsa.

Islamkonvertering registrerad

Sin har hittat en uppgift i ett dokument hos Polismyndigheten
i Västra Götaland om att en person har konverterat till islam.
Sin har överlämnat det till åklagarmyndigheten för en
bedömning om behandlingen av uppgiften kan vara ett brott.
minus; Rikspolisstyrelsen ser allvarligt på det som
granskningen visar. Vi kommer att analysera Sin:s uttalanden ingående för att
kunna se vilka ytterligare åtgärder som vi behöver vidta, säger Eva-Lotta Hedin,
chef för Rikspolisstyrelsens rättsavdelning och fortsätter.
– Vår uppfattning är att såväl IT-stödet som rutinerna för
denna verksamhet har förbättrats avsevärt.
Sins:s granskning visar dock att vissa brister ännu kvarstår
därför krävs ytterligare åtgärder.
Polisen är helt beroende av att kunna behandla personuppgifter
för att kunna förebygga och lösa brott.
Under senare år har polisen arbetat aktivt för att säkerställa
att personuppgifter hanteras på ett rättssäkert sätt och Rikspolisstyrelsen har
under året gett polismyndigheterna i uppdrag att gå igenom sina register och
utifrån det uppdatera rutiner kring gallring, behörigheter och relevans för de
uppgifter som behandlas.

Måna om att göra rätt

Tillsynen av Östgötapolisen skedde i april och inleddes med en
granskning av interna rutinbeskrivningar. Sedan undersöktes behandlingen av
personuppgifter i uppgiftssamlingarna, i dagligt tal register, närmare. Detta
skedde genom exempelvis granskning av slumpmässigt utvalda registreringar och
frågor till ansvariga handläggare.
– Det är bra att vi blir granskade. Regelverket runt
personuppgiftsbehandling är komplicerat och lagstiftningen många gånger
svårtolkad. Eftersom lagstiftningen är relativt ny, den kom våren 2012, behövs
det vägledande uttalanden till stöd för vårt arbete.
Det får vi nu. Vi är enormt måna om att göra rätt. Det här
handlar om människors integritet, säger Stefan Mann, operativ chef vid
Polismyndigheten i Östergötlands län.

Bristerna

Myndigheten granskade fler än 200 dokument hos Östgötapolisen.
Man använde vissa slumpmässigt- och i förväg bestämda sökkriterier. 24 blev
föremål för ytterligare granskning då de innehöll återkommande eller allvarliga
problem.
Bland annat att personuppgifter ska gallras och tas bort när
de inte längre behövs och senast inom vissa tidsfrister som anges i lagen.
Sin har funnit att polismyndigheten i länet brustit när det
gäller gallringen.
Enligt lagen ska ändamålet med att personuppgiften behandlas
framgå genom en särskild upplysning eller på något annat sätt.
Detsamma gäller personuppgifter som avser den som inte är
misstänkt för brott.
Sin anser att dessa uppgifter inte tillräckligt tydligt
framgår i vissa fall.