• För sjunde gången har medborgare i Åtvidabergs kommun fått svara på frågor om bland annat kommunens verksamheter. Foto: Lars-Göran Bexell

Ris och ros i medborgarundersökning

I höstas genomförde Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning i Åtvidabergs kommun.

Knappt hälften av de tillfrågade svarade på enkäten. Högst betyg får kommunen som en plats att bo och leva på där utbildningsmöjligheterna får allra högst betyg.

Det var sjunde gången som Åtvidabergs kommun deltog i undersökningen och sammanlagt deltog 81 kommuner i höstens undersökning.

I Åtvidaberg genomfördes undersökningen mellan september och november månad. Ett urval på 600 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18 till 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 46 procent enkäten.

Tre delar med frågor

Undersökningen består av tre delar med frågor om kommunen som en palts att bo och leva på, om kommunens olika verksamheter och om medborgarnas inflytande i kommunen.

Under de tre delarna har medborgarna fått svara på en rad detaljerade frågor. Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex mellan noll och hundra.

Ju högre värden desto bättre betyg har medborgarna gett kommunen. Betygsindex för nöjd går vid 55.

Bo och leva

Resultatet i den första delen, där invånarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på gav helhetsbedömningen av alla faktorer betyget 55, vilket var samma betyg som vid den senaste undersökningen som var 2015.

Här är Åtvidsborna mest nöjda med utbildningsmöjligheter, trygghet i samhället samt kommunikationer när det gäller tillgång till gång- och cykelvägar och att enkelt kunna transportera sig med bil.

Första delen av undersökningen visar även att det är många invånare som rekommenderar vänner och bekanta att flytta till kommunen. Däremot är man inte nöjd med utbudet av bostäder.

I den andra delen med frågor om kommunens verksamheter ger helhetsbedömningen betyg 48, år 2015 låg betyget på 44.

Vatten och avlopp

Här är man mest nöjd med förskolan, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp samt idrotts- och motionsanläggningarnas öppettider, belysning, utrustning och skötsel. Medborgarna är dock inte lika nöjda med äldreomsorgen och stöd och hjälp för utsatta personer.

Högre betyg

Jämfört med andra jämnstora kommuner i landet ligger Åtvidabergs kommun högre i betyg när det gäller trygghet i samhället, gång- och cykelvägar samt renhållning och sophämtning.

I den tredje delen där medborgarna har fått svara på vad man tycker om inflytandet i kommunen ger helhetsbedömningen betyg 29, år 2015 låg betyget på 27. Här är man mest nöjd med tillgång på information om kommunens verksamheter och tydligheten i informationen medan siffrorna visar att man inte är nöjd med möjligheten att kunna påverka politiska beslut och att kunna påverka inom de kommunala verksamheterna.