• Kommunen fick rätt om Röda Magasinet. Foto: Tommy Pettersson

Röda Magasinet får snart en ny placering

Det verkar nu som om kampen om Röda Magasinet, som inrymmer Garnisonsmuseet, håller på att lösas upp. Striden står mellan Linköpings kommun, som vill flytta den gamla byggnaden och Länsstyrelsen i Östergötlands tjänstemän som inte vill tillåta någon flytt.
Beslut och överklagande har avlöst varandra i en strid ström och irritationen från kommunens sida har varit märkbar.

Prestige på astronomiska höjd

Länsstyrelsen motiv till att inte gå med på en flytt av byggnadsminnet Röda Magasinet är att man anser att en flytt av byggnaden till Vallaområdet skulle innebära att byggnadsminnesskyddet måste upphävas och för detta krävs särskilt starka skäl. Länsstyrelsen anser inte att sådana skäl finns.

Nu ligger tvisten uppe på Förvaltningsrättens bord för avgörande och domstolen har begärt in yttrande från de verkliga experterna på området; Riksantikvarieämbetet.

Experterna på Riksantikvarieämbetet redogör utförligt i sitt beslut varför det är helt okej för Länsstyrelsen i Östergötland att ändra byggnadsminnesförklaringen alternativt häva den och därmed tillåta en flytt. Därmed borde konflikten vara avgjord till kommunens fördel.

Länsstyrelsen har redan i februari avgett ett yttrande över Riksantikvarieämbetets beslut. I den inlagan vidhåller man sin tidigare ståndpunkt i ärendet och man gör också en geografisk/historisk kullebytta när man försöker ge Röda magasinets nuvarande placering en kulturhistorisk anknytning där det ligger bredvid bostadsområdet Ekkällan.

Konflikt Anno dazumal

Röda Magasinet uppfördes 1835 som Trossbod på exercisfältet Malmen men flyttades senare till garnisonsområdet. Sedan 1994 används Röda Magasinet som ett Garnisonsmuseum beläget intill Ekkällan och Djurgårdens växande bostadsområden.

Byggnaden är sedan 1935 lagskyddad som byggnadsminne och länsstyrelsen hävdar att minnesskyddet skulle kunna behållas vid en flyttning av Röda magasinet tillbaka till sin ursprungliga miljö på Malmen. Där skulle det få ett kulturhistoriskt sammanhang med den gamla exercisplatsen och Flygvapenmuseets omgivning. Länsstyrelsen ställer sig alltså positiv till en sådan utveckling, men det skulle kräva en förhandling mellan kommunen och markägaren Fortifikationsverket. En sådan förhandling är inte aktuell enligt Linköpings kommuns handhavande nämnd.

Inte aktuellt!

Nu får kommunen tillfälle att yttra sig över Riksantikvarieämbetets sakinlaga och det måste ske före den 13 e mars 2015.

– I februari avslog ju Länsstyrelsen vår begäran om en flytt och vi överklagade då och nu har vi fått tillfälle att yttra om oss om myndighetens svar till förvaltningsrätten. Det hela är solklart vi är rejält oeniga. Vi kommer inte att böja oss för deras syn på saken. De pengar vi har anslaget till en flytt gäller endast om den sker till Friluftsområdet Gamla Linköping och inte en flytt till Flygvapenmuseet som länsstyrelsen föreslår. Det är absolut inte aktuellt, fräste dåvarande ordförande i Kulturnämnden Lars Vikinge förra året.