Roxen nära kollaps

Vad kan Tekniska verken göra?

Vattenfrågan är högaktuell i EU och i Sverige just nu. Vattenförvaltningen har nyligen lagt fram ett nytt åtgärdsprogram för vatten som ska gälla under perioden 2015 till år 2021.
Vattendirektivet som antogs i EU år 2000 är det som är under bearbetning i medlemsländernas operativa organ.


Vattendirektivet syftar till att nå bättre miljötillstånd i våra vatten, och strävar efter minskad övergödning och påverkan av miljögifter, ökad biologisk mångfald. 

Arbetet går i sexårs-cykler och Sverige är nu i en samrådsperiod i slutet av en cykel.

Landshövdingen starkt kritisk

Landshövdingen i Östergötlands län, Elisabeth Nilsson har varit kritisk till åtgärdsprogrammet för hon menar att det saknar balans mellan olika samhällsintressen som påverkas av förslaget.

Vattenmyndigheterna har i samarbete med länsstyrelserna gjort en kartläggning av vattenkvaliteten i sjöar,

vattendrag, grundvatten och kustvatten och denna kartläggning ligger sedan till grund för åtgärdsprogrammet.

– Åtgärdsprogrammet riskerar att göra det mer eller mindre omöjligt att driva jordbruk i Sverige om det är jordbruket som ska stå för hela notan. 

Detta är kostnader som lantbrukarna omöjligen kan bära och här måste samhället ta sin beskärda del. 

Det är viktigt att åtgärder och kostnader står i relation till vad jordbruksnäringen klarar av och är väl avvägda mot nyttan, säger landshövding Elisabeth Nilsson.

Det åtgärdsprogram som nu är ute på remiss vänder sig till myndigheter och kommuner. 

Det finns en mycket stor oro hos till exempel lantbrukare och enskilda för vem som kommer att få betala för de åtgärder som behövs för en bättre vattenkvalitet.

Roxen mitt i länet

Jordbrukets effekter är en del i vattnets kvalitativa beståndsdelar men även vattenregleringar på grund av energiproduktion spelar en stor roll j hur flora och fauna mår i Sverige idag. 

Utbyggnaden av den storskaliga vattenkraften i början av 1900-talet har förändrat vattendragen och landets sjöar i grunden. 

Fria fiskvägar i Svartån och Motala ström är en vision som blev aktuell i vintras när förstudie presenterades, 

”Fria fiskvägar i Motala ström- och Svartåns avrinningsområde”. 

Studien handlade om förutsättningar för att anlägga fungerande fiskvägar i ovannämnda vattensystem i syfte att knyta samman avskurna ekosystem.

Hushållningssällskapet stod bakom projektet och de hade givit Huvudkonsulten Sweco att presentera möjliga lösningar för fiskvägar samt en studie om möjligheten att effektivisera den befintliga vattenkraften även vid ett anläggande av fria fiskvägar.

Slättsjö nära kollaps

Sjön Roxen ligger mitt i hela den här komplicerade frågan i och med att den binder samman Svartån och Motala ström och Stångångån/Kinda kanal hänger också ihop med sjön både geografiskt och miljömässigt. 

Det finns de som hävdar att Roxen mer eller mindre har kollapsat för ungefär tio till femton år sedan. Roxen har en yta på 94,9 kvadratkilometer och är en slättsjö. Det är en näringsrik sjö, oligotrof med bladvass och dyig ligger den där som en moder för växter och djur.

Roxen och dess vattendrag var förr i tiden, före vattenkraftsutbyggnaden under tidigt 1900-tal, en art och individrik fisksjö. 

Då fanns det bland annat öring, harr, asp och ål. Utbyggnaden av den storskaliga vattenkraften i början av 1900-talet har förändrat vattendragen och därmed också Roxen. 

Studien om fria fiskevägar är både långsiktigt och på kort sikt en dyrbar historia. Men på lång sikt och med tanke på naturvärden en väldigt klok investering.

Tekniska verkens möjligheter

Situationen för Norsen och inte minst ålen är prekär på grund av vattenkraftsregleringar. Dessutom håller Skarvkolonin långsamt på att urarva sjöns fiskbestånd och därmed Roxens ekonomiska möjligheter. 

Tekniska verken är ett stort bolag och har ett särskilt ansvar i regionen inom ett flertal områden inte minst inom vattenkraftsområdet. Den nya styrelsen i Tekniska verken kan med stöd av sina nya ägardirektiv ta tag i dessa frågor redan nu under våren 2015. Nils Hillerbrand är medveten om hur pass viktig vattenfrågan är.

– Faunapassager eller fria fiskvägar är en fråga som Tekniska verken ska ta på största allvar och följa med i utvecklingen. Det visar också våra nya ägardirektiv där vi har ändrat vår inställning på många punkter.

Bolaget är en stor aktör och vi har rådighet i många frågor som till exempel vattenkraftsstationerna, säger Nils Hillerbrand.