• Miljöpartisten Hillerbrand slår ett slag för samordning. Foto: Tommy Pettersson

Samordnad varudistribution för 120 miljoner

Nu ska stora delar av kommunens inköp av varor samordnas av en ny terminal som ska upphandlas och inplanteras i kommunens verksamhet. Kommunen köper årligen varor för mycket stora belopp. Under 2014 köpte kommunen varor för cirka 223 miljoner kronor och ungefär 120 miljoner av dessa ska nu distribueras centralt.

Kommunledningskontoret bedömer att samordnad varudistribution kan vara i drift förste januari 2018. Införandet organiseras som ett tidsbegränsat projekt med särskild projektorganisation, tidsplan och budget. Kostnader för implementering av samordnad varudistribution ryms inom kommunstyrelsens budget för 2016-2017.

Minskar utsläppen

I dag sker varuleveranser till kommunen direkt från enskilda leverantörer till olika verksamheter. Kommunala verksamheter kan få flera varuleveranser per dag från olika leverantörer. En samordning innebär att varor levereras av enskilda producenter och leverantörer till en terminal. Där omlastas varor från olika leverantörer till centralens fordon. Distributionen sker därefter samordnat från terminalen till kommunens olika verksamheter.

Erfarenheter från andra kommuner pekar på en kraftig reducering av antalet transporter, i storleksordningen 50-75 procent, och därmed stora procentuella utsläppsminskningar.

– Att samordna leveranserna har flera fördelar. Miljö- och klimatbelastningen minskar och trafiksäkerhet kring skolor, förskolor och övrig kommunal verksamhet ökar. Det leder också till ökad konkurrens i kommunala varuupphandlingar, eftersom små och medelstora företag får ökade möjligheter att lämna anbud när distributionskraven minskar, säger miljöansvarigt kommunalråd Nils Hillerbrand (MP).

Minskar varutransporterna

Linköpings kommun är beroende av ett kontinuerligt flöde av olika varor för att kunna bedriva kommunal verksamhet och man inrättar därför en distributionscentral för att samordna och effektivisera varuleveranser inom kommunen. Ett stort antal varor som kommunen behöver, är lämpliga för samdistribution. Till exempel sjukvårdsmaterial, böcker, papper, kontorsmaterial, datamaterial, skol- och lekmaterial och inte minst livsmedel. Närmare hälften av den volym varuinköp som lämpar sig för samordning utgörs av livsmedel för tillagning av måltider inom kommunal verksamhet.

– Driftkostnaderna för terminal och distribution bli fyra till sex miljoner kronor per år med en lönekostnad för intern samordning tillkommer motsvarande en helårsanställning. Satsningen är en del i arbetet mot ett koldioxidneutralt Linköping 2025 och bättre villkor för lokala producenter.

Vi ska även ska undersöka möjligheten att samverka med Region Östergötland, andra kommuner och eventuella övriga offentliga aktörer. En samverkan skulle kunna sänka kostnaderna, säger Nils Hillerbrand.