• Nils Hillerbrand visar placeringen av den nya simhallen. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Simhallen byggs vid Tinnis

Det har varit många turer var den nya simhallen ska ligga. Men nu är det bestämt – den ska byggas söder om Tinnissjön.
– Vi tycker att den bästa placeringen för den nya simhallen är vid Tinnis. Det är ett unikt och centralt läge. Vi vill ta vara på läget och förbättra det ytterligare, säger kommunalråd Jakob Björneke och tillägger att Koalition för Linköping känner ett starkt stöd från Linköpingsborna.

Längre byggtid

Enligt kostnadskalkylen är det billigare att bygga simhallen vid Folkkungavallen än vid Sportcenter i Stångebro. Stångebroalternativet skulle ha kostat totalt 813 miljoner medan Folkkungavallen beräknas kosta 763 miljoner. Dock kommer det ta ett halvår längre att bygga färdigt simhallen vid Folkungavallen, jämfört med om den skulle ha byggts i Stångebro. Totalt tar det sex år från detaljplan till färdig simhall.

Innerstadsutveckling

Den nya placeringen ligger längs släntkrönet på Tinnissjöns södra sida, i anslutning till bostadsbebyggelsen.

– Det som är mest iögonfallande med placeringen är att vi fångar upp möjligheten av innerstadsutveckling. Vi får en förlängning av Snickaregatan och skapar möjligheter till en torgbildning framför simhallen, berättar kommunalråd Nils Hillerbrand.

– Snickaregatan-stråket kommer bli väldigt viktigt för att bygga ihop Majelden och Berga, tillägger Jakob Björneke.

Utredning

Det första beslutet om simhallens placering var att den skulle ligga där den ligger i dag. Förra våren fattade kommunfullmäktige beslutet att simhallen skulle byggas vid Sportcenter i Stångebro. Och i januari i år sa den nya majoriteten att de ville att simhallen ska byggas vid Tinnis, söder om nuvarande simhall. Kommunledningskontoret gjorde en kompletterande utredning för en alternativ placering av den nya simhallen, där bland annat kostnad, tidsplan och geologiska förutsättningar utreddes. Nu är lokaliseringsstudien färdig och kommunfullmäktige tar ställning till den i juni.