• Jan Owe-Larsson och hans Östsam åkte på en reservation från partikollegan Paul Lindvall. Foto: Tommy Pettersson

Sista striden i Regionförbundet?

Regionförbundet Östsam är under avveckling och Landstinget tar över det mesta av organisationens uppgifter. Det som blir kvar hamnar förmodligen i en kommande Storkommunorganisation. Men trots att Östsam sjunger på sista versen så förmår man ändå att skapa oenigheter hos sina ägare.

Regionförbundet har arbetat intensivt för att lyfta fram regionens projekt i Trafikverkets nationella plan för transportinfrastruktur och under hösten har den regionala planen för infrastruktur, länstransportplanen den så kallade LTP värkt fram.

Hålla ihop regionen

Regionförbundet samordnar och driver sina medlemmars intressen när det gäller vägar, järnvägar, flyg, hamnar, kollektivtrafik och informationsteknologi. Medlemmarna är företrädesvis kommuner och Landsting i länet. En av de frågor man med viss framgång har drivit är vilka åtgärder som ska prioriteras inom kommunikationsområdet. Man har under den senaste tiden i samverkan och dialog med sina medlemmar kunnat föra fram, med kraft, gemensamma prioriteringar gentemot de nationella planerna när det gäller vägar, järnvägar och hamntrafik. Men en fråga är inte på den gemensamma dagordningen. Flygplatsfrågan vållar oenighet och irritation.

På Luciaafton

På det senaste förbundsstyrelsemötet hettade det till när ärende 11 kom upp på dagordningen. Länstransportplanen för 2014-2025, Östergötlands län, vållade en hel del diskussioner och en kommunal reservation från Linköpings kommun.

– Jag tycker att det är dåligt att man lägger noll kronor på våra flygplatser i länet. Linköpings och Norrköpings flygplats är av stor betydelse för näringslivet i hela Östergötland och är därmed en regional angelägenhet och det är därför mycket angeläget att det avsätts investeringsmedel och driftbidrag till flygplatsen, menar en märkbart irriterade kommunstyrelse ordförande i Linköpings kommun, Paul Lindvall som också reserverade sig mot beslutet i Östsam.

Regionförbundets kommentar

Regionförbundet delar uppfattningen att det är viktigt att lyfta fram åtgärder för framkomlighet för kollektivtrafiken i de större tätorterna och då särskilt för att skapa en bra tillgänglighet till de nya resecentrum som ska byggas i Linköping men även i Norrköping. Men man har en annan uppfattning när det gäller flyget.

De tidigare driftsbidragen till icke statliga flygplatser överfördes tidigare delvis till de regionala planerna. Östergötland fick inte ta del av dessa pengar på grund av att flygplatserna i Östergötland ligger för nära Arlanda. Regionförbundet bedömer att bidrag till flygplatserna inte ryms inom den tilldelade planeringsramen och i den nu gällande LTP 2014 till 2025 avsätts inga bidrag till flygplatserna meddelar man i sitt svar.