• Lejonpannan har varit en tung investering men börjar nu att ge tillbaka. Foto: Tommy Pettersson

Starkt bokslut av Tekniska verken

Det kommunala bolaget Tekniska verken i Linköping fortsätter att visa goda ekonomiska resultat.

I koncernens bokslutskommuniké för 2016 är rörelseresultatet före av- och nedskrivningar är det starkaste i företagets historia och uppgick till 1 330 miljoner kronor mot 1 178 miljoner kronor föregående år.

Investeringar i vatten och värme

Koncernens största investering någonsin är den så kallade Lejonpannan som togs i drift mot slutet av 2015. Investeringen uppgick till knappt 1,2 miljarder kronor och bidrar nu bland annat till att säkra kommunens värmeproduktion. Genom Lejonpannan minskas koldioxidutsläppen med cirka 97 000 ton per år vid normal drift. Under 2016 färdigställdes också renoveringen av Råberga vattenverk vilket är en ytterligare en viktig investering för Linköping.

– Vår tunga investeringsperiod under 2015 och 2016 är över och börjar nu generera de ekonomiska resultat vi prognostiserat. Resultatet vi ser är viktigt för att Tekniska verken skall kunna fortsätta att investera i framtidens miljöanpassade anläggningar och ledningsnät, som samhället kommer att behöva och efterfråga. Både i Linköping och Katrineholm finns det ett stort driv och städerna utvecklas i ett högt tempo, och här förväntas det att Tekniska verken är drivande i omställningen mot ett resurseffektivt hållbart samhälle. Tekniska verken står ekonomiskt väldigt starkt och är väl rustat för att möta de utmaningarna, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken-koncernen.

Nedskrivningar 2015

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 671 miljoner kronor jämfört med 410 miljoner kronor föregående år.

I likhet med tidigare år lämnar Tekniska verken en utdelning till ägaren, Linköping Stadshus AB, uppgående till 187 miljoner kronor.

– För att möjliggöra fortsatt utveckling av vår verksamhet, samt generera en rimlig avkastning till ägaren så har Linköpings kommun satt upp ett lönsamhetskrav för Tekniska verken. Kravet är att vi skall generera en lönsamhet som innebär minst 6 procents avkastning på koncernens totala kapital sett som snitt över en flerårsperiod. Efter ett par år då avkastningen understigit 6 procent uppgår nu snittet över en femårsperiod till cirka 6,5 procent vilket är mycket glädjande, säger Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör, Tekniska verken-koncernen.