Stora skillnader i levnadsvanor

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterar tillsammans med Socialstyrelsen Öppna jämförelser folkhälsa för andra gången och jämförelserna visar hur landets kommuner och landsting står sig i förhållande till varandra vad gäller levnadsvillkor, levnadsvanor och hälsoeffekter och hur dessa har utvecklats sedan 2009.

Ur SKL-rapporten framgår det att hälsan i befolkningen i Linköpings kommun fortsätter att förbättras, samtidigt som det fortfarande finns stora skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan grupper med olika socioekonomisk situation, kön och ålder.

Det finns en grupp i Linköping vars livsvillkor måste förbättras. Det är personer och familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd som behöver mer stöd för att kunna försörja sig själva.

– Allt fler personer behöver försörjningsstöd för att trygga sin försörjning, eftersom de saknar ett arbete. Det är en utveckling som måste brytas. Att skapa jobb eller utbildning också för personer med svag ställning på arbetsmarknaden är därför en av politikens viktigaste uppgifter, säger kommunstyrelsens tillträdande ordförande Lena Micko.

När det gäller levnadsvanor hamnar Linköping generellt på övre delen av alla kommuner. Utvecklingen för riskkonsumtion av alkohol går åt rätt håll för Linköping, men är fortfarande högre än genomsnittet. Det gäller även andra universitetsstäder och troligen är studentlivet en stor del av förklaringen.

Linköping ligger generellt bra till när det gäller hälsa i jämförelse med riket, inom regionen och med jämförbara kommuner. Det gäller till exempel medellivslängd och självskattad hälsa. Öppna jämförelser visar förbättrade värden för hjärtinfarkter jämfört med tidigare mätning 2009.

Tyvärr har andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat.

– Vad som skiljer oss från andra kommuner är att Linköping i låg utsträckning använder skapade kommunala anställningar i syfte att bryta arbetslöshet. Vi ser också bristen på okvalificerade arbeten i Linköping som en faktor som påverkar biståndstiden, säger socialchef Anita Lhådö.