• Politikerna i Stadshuset står inför en del stora ekonomiska utmaningar Foto: Tommy Pettersson

Stora utmaningar väntar kommunen

I veckan behandlade kommunfullmäktige årsredovisningen för 2012 och en hel del andra viktiga ärende stod också på dagordningen. Politikerna diskuterade bland annat ”God ekonomisk hushållning och markeringar i samband med 2012 års bokslut.

Markeringar är ett byråkratiskt uttryck för att beskriva de omflyttningar man gör mellan ett års överskott till ett annat års investeringar eller driftskostnader. Nästan hälften av överskottet på 398 miljoner kronor makeras nu till vissa ändamål.

Dyra investeringar

Linköpings befolkning fortsätter att växa och någon gång i höst når man 150 000 invånare. Men den befolkningsökningen ger inte kommunala intäkter omedelbart. Studenter, och nyfödda och nyinflyttade invandrare är framtida investeringar i skattehänseende. Kommunen har dock mer näraliggande kostnader som måste klaras av på ett eller annat sätt. Ett litet axplock över de stora utmaningar som man processer fram just nu genom detaljplaner och finansieringsbeslut är en ny simhall, en ny ridanläggning och ett nytt kraftvärmeverk. Alla dessa nya anläggningar är kolosser som vardera går på en halv miljard kronor eller mer. Förutom dessa stora byggen har det stora Bo2016 projektet inletts, Östra länken rullar vidare och i samband med Ostlänken kommer helt nya stadsdelar att växa fram så småningom om bullerfrågan kan lösas.

– Bokslutet 2012 är starkt med ett överskott som vi kan använda på ett förnuftigt sätt. Vi står väl rustade inför de stora investeringar vi står inför, säger Paul Lindvall och fortsätter.

– Linköping har ordning på ekonomin. Vi har en stark ekonomi och en god soliditet så vi kommer att klara av våra framtida åtaganden. Ekonomin är viktig med tanke på att vi bygger ut förskolan, äldreomsorgen och kan få också få fart på bostadsbyggandet samt påbörja de stora investeringar som kommer i samband med Ostlänken.

Investeringar direkt ur plånboken

De markeringar som nu görs i samband med 2012 års överskott handlar mest om ”småsummor” för att rusta upp Konsert och kongress med 15 miljoner, 30 miljoner kronor till sociala investeringar och 85 miljoner till kompetensutveckling. De riktigt stora investeringar i nya anläggningar tas i särskild ordning tillsammans med de kommunala bolagen. Det nya kraftvärmeverket har en trippelfinansieringslösning, ny simhallen i Kallersta beräknas gå loss på minst 500 miljoner och då är inte avvecklingskostnaderna för den gamla simhallen inräknade och ridanläggningen är inte gratis den heller.