• Bengt Walla sitter i det geografiska utskottet för Vårdsnäs och är en av de som tittar på kommunens översiktsplan över småorterna och landsbygden.

Stormigt kring exploatering av fjälla

Kommunen har lagt fram ett förslag på en översiktsplan för småorterna och landsbygden kring Linköping. Syftet är att se över exploateringsmöjligheter för kommande bebyggelse. Ett av kommunens intresseområden är Fjällabygden där ett stort antal av de boende inte blivit informerade om vårens första dialogmöte. Ett extramöte hölls därför i förra veckan där drygt 130 personer deltog.
Mötet blev stormigt och kritiken har inte låtit hålla på sig. Sofia Björkman är en av Fjällabygdens sommarboende som ser mycket tvivelaktigt på kommunens förslag. - Min uppfattning är att en klar majoritet av de boende är emot en översiktsplan som innehåller bebyggelse i Fjälla. Huvudargumentet tycker jag är att planen skulle innebära en avveckling, inte en utveckling, av en unik landsbygd. Jag kan inte se att det skulle tillföra Linköping något, snarare tvärtom, där man skulle förstöra en fantastisk landsbygd, säger hon.

Bevara en unik landsbygd


Tillsammans har de boende i området samlat in drygt 300 namnunderskrifter som talar emot förslaget samt sammanställt en protestskrivelse som har skickats in till kommunen.
– Det var en laddad stämning på mötet och många kom väl förberedda. Fjälla, liksom de andra områdena, är utredningsområden och inga beslut har fattats. Dock verkar det som att de boende vill stoppa klockan och utvecklingen. Ponera att 250 fritidshus har tillkommit i Fjällaområdet under de senaste 25 åren, då är det ju inte helt orimligt att ytterligare 200 tillkommer de närmaste 25 åren, säger Bengt Walla, ordförande för det geografiska utskottet Vårdsnäs som anordnade det extrainsatta mötet. Sofia Björkman håller dock inte med om att de boende vill stå i vägen för utveckling.
– Det här handlar inte om att stoppa klockan, det handlar om att bevara och värna om en unik miljö. Kommunen pratar om att skapa en levande landsbygd men om marken i Fjälla exploateras så besitter inte längre området de kriterier som krävs för att skapa en levande landsbygd. Miljöbelastningen på skog och mark kommer att öka, likaså miljöbelastningen på en liten vik i Järnlunden. Det är i så fall bättre att prioritera att vidareutveckla redan befintliga permanentboendeområden, påpekar Sofia Björkman.

Dåligt läge


Bengt Walla poängterar att det kan vara dumt att inte bevara åkermark men att man först och främst måste lyssna på lantbrukarna.
– Lantbrukarna kan inte erbjuda en sörgårdsidyll utan att få något tillbaka, det är dem vi måste lyssna på i första hand även om vi naturligtvis vill höra allas åsikter. Det är vanligt att man vill bygga sig en sommarstuga naturnära men tillåter sedan knappast ytterligare bebyggelse nära inpå. Dock håller jag med om att man måste bevara landsbygd också. I vissa fall ses åkermark som en reservplats för förtätning av tätorten, vilket är synd. På sätt och vis är Fjällaområdet ett dåligt bostadsläge för permanentboende. På andra sidan viken till exempel, ligger Brokinds skola och där skulle möjligen en villamatta passa sig bättre. Vi kollar dock på alla lägen och på dess förutsättningar, säger Bengt Walla.
Bemötte inte kritiken
Sofia Björkman anser inte att mötet belyste något nytt.
– Generellt sett innehöll mötet en hel del övergripande information om den totala översiktsplanen. Jag tyckte att vi fick väldigt lite svar på våra synpunkter och att det överlag var lite luddigt. Jag trodde nog att kommunen åtminstone skulle bemöta den kritik som har kommit in, säger hon. Översiktsplansprocessen är lång och ännu i sin linda. Planen börjar som en dialogskiss som blir ett förslag som går till samråd. Efter samrådet revideras förslaget för ytterligare ett samråd. Efter det samrådet revideras förslaget ännu en gång innan ett beslut fattas hos kommunfullmäktige. Beslutet avgör huruvida det blir en fast översiktsplan som i sin tur möjliggör för en detaljplan. Nu ska de två planarkitekterna sammanställa synpunkter och önskemål inför en första revidering.