• Sjön Roxen får ett strandskydd som i huvudsak fortsätter vara 150 meter på land. Foto: Tommy Pettersson

Strandskyddet i Linköping får nya gränser

Det blir både ett minskat och ett ökat strandskydd i fem kommuner i Östergötland. Strandskyddet i Linköpings kommun får nya gränser efter en översyn av länsstyrelsen. Sjön Roxen får enligt länsstyrelsens beslut ett strandskydd som i huvudsak fortsätter vara 150 meter på land.

Värdefulla strandmiljöer vid de stora sjöarna har ett fortsatt utvidgat strandskydd och inom områden med sammanhängande bebyggelse gäller nu det generella skyddet om 100 meter.

Minskning och ökning

Länsstyrelsen har beslutat om utvidgat strandskydd i åtta av länets kommuner. Beslut om nya strandskyddsgränser för kust och skärgård kommer att tas i början av december.

Till skillnad mot tidigare utvidgas inte strandskyddet inom planlagda områden eller områden med sammanhängande bebyggelse. Det betyder att strandskyddet minskas för ett 70-tal områden som nu får det generella skyddet på 100 meter. I ett 20-tal områden med höga natur- och friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.

–Vi har gjort en avvägning mellan enskilda intressen och det allmänna intresse som strandskyddet utgör. Efter remissyttranden har vi ändrat gränserna där det funnits motiv att göra det. Det utvidgade strandskyddet är anpassat efter områdenas natur- och friluftsvärden, säger länsråd Kristina Zetterström.

Vättern får 300 meter

I vatten utvidgas strandskyddet i Vättern till 300 meter och delar av Boren upp till 300 meter. Övriga vatten i de aktuella sjöarna får nu 100 meter strandskydd. Strandskyddet i Linköping, Motala, Vadstena, Åtvidaberg och Ödeshögs kommuner får alltså nya gränser. Länsstyrelsens beslut innebär att strandskyddet vid Boren, Järnlunden, Lilla Rängen, Roxen, Stora Rängen, del av Stångån, Vättern samt Ärlången fortsätter att vara 150 meter på land.

Utvidgat strandskydd innebär ingen motsättning mot att kommunen pekar ut så kallade LIS-områden för attraktiva, strandnära boendemiljöer. Strandskyddet innebär heller inga inskränkningar i pågående jord- och skogsbruk.

– Genom det utvidgade strandskyddet skyddas de unika strandmiljöerna vid de stora sjöarna och Stångån. Strandskyddets syften är långsiktiga och vi har ett ansvar för kommande generationer. Exploatering i strandområdena skulle kunna innebära att dessa värden går förlorade, säger naturvårdsdirektör Claes Svedlindh.

FAKTA Strandskydd

Strandskyddet finns för att stränderna ska vara tillgängliga för allmänheten och för att bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv. Det generella strandskyddet är 100 meter på land och i vatten. I områden med särskilt höga natur- och friluftsvärden kan Länsstyrelsen besluta om att utvidga strandskyddet upp till 300 meter.

Länsstyrelsen har gjort en översyn av det utvidgade strandskyddet i Östergötland och har eller ska besluta om nya gränser i elva av länets kommuner.

LIS är en förkortning för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.