Sturefors utvecklas

Fastighetsägaren RE Fastigheter vill utveckla Sturefors centrum och har ansökt om ändring av detaljplanen. Nu kommer ett så kallat granskningsbeslut för centrumet vilket innebär att planprocessen fortsätter med ett steg i taget med utställning samråd och sedan beslut.

Med förslaget till detaljplan för Sturefors centrum kan mellan 30 och 40 nya lägenheter byggas och den nuvarande centrumbyggnaden kan få en mindre tillbyggnad.

Markparkering bebyggs

Detaljplaneförslaget innebär att Sturefors centrum förtätas och området med markparkeringen och garagelängorna vid centrum kan bebyggas med cirka 18 nya hyresrätter i form av mindre flerfamiljshus och radhus. Mellan 12-20 nya seniorlägenheter skapas genom ombyggnad av den östra centrumbyggnaden alternativt genom nybyggnad på samma plats.

Den nuvarande bostadsparkeringen ersätts med carports- och garagelängor i mindre grupper inom radhusområdet. Planen medger även en mindre tillbyggnad av centrumbyggnaden där Ica-butiken ligger. Tillbyggnaden skulle innebära en mer ändamålsenlig lokal för restaurangen som ligger där. Planen föreslår en ny anslutning från Näckrosvägen till det nya parkeringstorget vilket ger Ica-butiken och restaurangen en mer välkomnande entré.

Nästa steg utställning

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd och nästa steg är granskning. Samrådsyttranden som kom in har lett till mindre förändringar och förtydliganden i planhandlingarna. Bland annat har de kompletterats med u-områden, störningsskydd, något utökad byggrätt för skärmtak och väderskydd, samt att ny bebyggelse ska utföras radonsäkert.