• Sven Lindgren är glad att man nu beslutat att återuppväcka värnplikten. Foto: Tommy Pettersson

Sven Lindgren positiv till värnplikt

Sven Lindgren, det förde detta moderata kommunalråd i Linköping, Landshövding i Kalmar län och numera ordförande för Civilförsvarsförbundet, är positiv till att man nu återför, den allmänna värnplikten.

Sverige hade allmän värnplikt mellan åren 1901 och 2009. Värnplikten lades aldrig ner men behölls vilade i fredstid. Nu är den alltså återuppväckt ur sin Törnrosasömn och ingen kan vara gladare än Sven Lindgren, ordförande i Civilförsvarsförbundet.

Ett beslut i tiden

– Det här är ett bra beslut och ett beslut i tiden då säkerhetsläget blir allt allvarligare även om det inte föreligger något hot mot oss här i Sverige men låt säga att NATO och Ryssland kommer i konflikt, då kryper kriget allt närmare, menar Sven Lindgren som dock menar att Linköping aldrig kommer att bli den militärstad den en gång var och att det rör sig om en ganska blygsam höjning av antalet värnpliktiga soldater från 4 000 stycken till 8 000 stycken. En årskull består av, i runda tal, 100 000 pojkar och flickor.

Folkförsvar

– Ett folkförsvar är viktigt och de stärker även demokratin. Sedan är det viktigt att vi har en beredskap och då inte enbart när det kommer till en krigssituation utan det kan även uppstå andra typer av kriser och nödsituationer där värnpliktiga kan göra en viktig insats.

Liten övervikt

– När det skulle röstas i Riksdagen om värnplikten så var det inte någon övervägande majoritet som vann utan det var inte särskilt många röster som skiljde mellan dem som ville ha den vilade och de som ville att den skulle vara kvar. Nu är det viktigt att tänka på att det inte kommer bli som förr och de som nu kallas in kommer vara de som verkligen är motiverade vilket är bra. Vi vill ju ha motiverade soldater och värnpliktiga, menar Sven Lindgren avslutningsvis.

 

Detta är Civilförsvarsförbundet

Sveriges Civilförsvarsförbund (Civilförsvarsförbundet till vardags) är en ideell frivilligorganisation och frivillig försvarsorganisation i Sverige med uppgift att informera och utbilda allmänheten i hur man klarar olika typer av krissituationer, till exempel nödsituationer utomhus, längre elavbrott, förorenat dricksvatten eller en längre tids isolering. Sveriges Civilförsvarsförbund tillhandahåller också frivilliga för kommuner som drabbas av extraordinära händelser och är följaktligen en del av samhällets krishanteringssystem. I januari 2016 hade Sveriges Civilförsvarsförbund närmare 20.000 medlemmar, organiserade i 191 lokalföreningar omfattande 223 kommuner.

 

Allmän värnplikt - så funkar det:

Värnplikt i Sverige infördes 1901 och är tillsammans med civilplikt och allmän tjänsteplikt en del av totalförsvarsplikten. Den 16 juni 2009 fattades beslut om att låta värnplikten i Sverige vila i fredstid, vilket trädde i kraft den 1 juli 2010. Även om värnplikten delvis inte tillämpas så är den idag inte avskaffad. Enligt regeringsbeslut i december 2014 kan krigsplacerade värnpliktiga inkallas till repetitionsutbildning, något som också tillämpats.

Redan på vikingatiden eller tidig medeltid hade delar av dåvarande Sverige en värnplikt. Det anses att Svealand på 800- eller 900-talet blev mer eller mindre enat under en sveakonung. Man kan säga att Sverige på 1100-talet fanns som ett någorlunda enat rike. Det låg i respektive kungs intresse att utländska handelsskepp kunde färdas och lotsas längs kusten utan att förlisa eller drabbas av rövare. En organisation skapades som kallades ledungen.