• Catharina Rosencrantz ger råd åt den styrande koalitionen. Foto: Tommy Pettersson

Ta till vara på kompetensen

Den styrande Koalitionen för Linköping presenterade nyligen åtgärder för en bättre integration av ensamkommande barn där man bland annat ska utreda möjligheter att rekrytera nyanlända lärare.

Moderaten Catharina Rosencrantz, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden har nu lagt en motion till kommunfullmäktige som tar upp dessa frågor.

Motion i fullmäktige

Efterfrågan på behöriga lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och handledare på modersmålet är stor och genom att ta vara på kunskap och kompetens hos både nyanlända och asylsökande med relevant utbildning,

och som kanske till och med har erfarenhet av skolundervisning i hemlandet, kan de förskolor och skolor som tar emot nyanlända barn och ungdomar få ett ökat stöd i både mottagandet och skolundervisningen.

– Det är bra att Koalitionen nu inser vikten av att ta vara på kompetensen hos nyanlända. Jag hoppas bara att man nu inte fastnar i problematik med validering eller att man endast tittar på nyanlända lärare. Behovet av stöd och handledning till

nyanlända skolever i samtliga skolämnen är stort och akut, säger Catharina Rosencrantz och fortsätter.

– Det finns många nyanlända och asylsökande med andra relevanta utbildningar som skulle kunna ge värdefullt stöd till nyanlända barn och unga samt deras föräldrar i det egna modersmålet och detta måste vi ta vara på.

Nyanlända och asylsökande med relevanta utbildningar är en stor tillgång och trygghet för nyanlända elever som nu relativt snabbt slussas ut i vanliga klasser.