Tabut kring psykisk ohälsa måste brytas

Den psykiska ohälsan är ett växande individ- och samhällsproblem, och en av vår tids stora folksjukdomar. Psykisk ohälsa kan ha varierande uppkomstorsaker, förlopp och lösningar. Vi vill dock sätta fokus på vikten av att på riktigt få igång samtalet kring tillståndens existens.

Samtalets förmåga till att lindra oro är vedertaget, dess avlastande effekt när man får dela den börda man bär på med någon är väl känt. Trots detta råder än idag tabu, stigma och diskriminering av psykisk sjukdom. En sjukdomsbild där samtalet i synnerhet skulle kunna ha gynnsam verkan.

Hjärnkoll

Enligt Riksförbundet Hjärnkoll så hemlighåller idag tre av fyra drabbade sin psykiska ohälsa för sin omgivning. Många upplever även ett avståndstagande från omgivningen i de fall de faktiskt berättat.

Negativa attityder kring psykisk ohälsa gäller inte bara i vardagslivet, utan studier har påvisat att även inom hälso- och sjukvårdens väggar förekommer diskriminering och ojämlik vård när personer med diagnostiserad psykisk ohälsa söker vård för somatiska symtom. Det är tydligt att en kunskapshöjning behövs, både inom vården och i samhället i stort gällande den psykiska ohälsan. Låt en sådan förändring understödjas av samtalets avdramatisering av det idag rådande stigmat.

Det är upp till alla och envar att hjälpa till att bryta tabut kring psykisk ohälsa. Våga berätta om du själv mått dåligt. Visa ödmjukhet, respekt och acceptans när dina medmänniskor väljer att berätta om sina upplevelser av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan måste tillåtas att dras fram i ljuset och samtalet om tillstånden måste bli lika vanliga som dess förekomst. Det är först då tabut kan brytas på riktigt.

 

Anita Jernberger (L), regionråd

Monica Holtstad Sandberg (L)