• Tekniska verken klarar förmodligen av sina avkastningskrav trots stora investeringar. Foto: Tommy Pettersson
  • Anders Jonsson kan glädjas åt ett hyfsat ekonomiskt resultat trots låga elpriser. Foto: Tommy Pettersson

Tekniska verken når avkastningsmålet

Tekniska verken-koncernen presenterade nu juni sin delårsrapport för första tertialet 2016 och i den kan man utläsa att koncernen uppvisar ett resultat efter finansiella poster på 331 miljoner kronor.

Koncernens intäkter uppgår till 1 782 miljoner kronor, vilket är något lägre än förra årets intäkter på 1 831 miljoner kronor.

Elpriset fortsatt lågt

Lägre elpris och mindre volymer till följd av milt väder och låg vattentillströmning till våra vattenkraftverk påverkar intäkterna negativt. Föregående år inkluderades en engångsintäkt för ny mottagningsstation för elnätet med 61 miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för det första tertialet uppgick till 331 miljoner kronor efter finansiella poster, att jämföra med 353 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultatet föregående år var positivt påverkat av engångsintäkten för elnät.

– Vi har investerat oerhört mycket under 2014 och 2015. För att nå det avkastningsmål som ägaren, det vill säga Linköpings kommun, satt så måste vårt investerade kapital generera ytterligare resultat. Vi fortsätter att fokusera på produktivitet, ökad kundorientering och innovation samtidigt som vi också förbereder oss för att på sikt möjliggöra en avveckling av det centralt belägna kraftvärmeverket i Linköping, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken.

Stora investeringar

Investeringen i det nya kraftvärmeverket, Lejonpannan, är slutförd. Pannan togs i drift kring årsskiftet och invigdes officiellt den 19 maj 2016. Investeringen har rent tekniskt och finansiellt följt ursprungsplanerna mycket bra.

– Koncernen uppvisar en stabilitet resultatmässigt. Detta är en styrka med tanke på den press och de utmaningar branschen som helhet har idag med generellt låga priser på energi, säger Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör på Tekniska verken.