• Ledningen, Anders Jonsson, Mile Elez och Nils Hillerbrand sliter med vattenkraftsfrågorna. Foto: Tommy Pettersson

Tekniska verken vill sälja anläggningar

I förra veckan skickade Tekniska verkens ordförande Nils Hillerbrand och Anders Jonsson vd på bolaget ett brev till Vimmerby kommun, Västervik kommun, Länsstyrelsen Kalmar län, Kammarkollegiet och till Yxerns regleringsföretag.

I brevet redogjorde dessa båda herrar för Tekniska verkens syn på regleringsproblematiken kring sjön Yxern i Vimmerby kommun och kastar samtidigt fram en önskan att få gå till försäljning av berörda vattenkraftsanläggningar till någon annan aktör, exempelvis kringliggande kommuner eller någon engagerad ideell organisation som är bättre lämpad att hantera dessa utmaningar.

För drygt tre veckor sedan tog Tekniska verkens styrelse beslut om att utreda vattenvägarna i samband med vattenkraften i Motala Ström, Stångån, Svartån och Storån. Frågan har tidigare varit föremål för granskning i en förstudie ”Fria fiskvägar i Motala ströms avrinningsområde” som bolaget medverkade i.

Stefan Carlssons inhopp


Landshövdingen i Kalmar län, Stefan Carlsson, skickade den elfte november 2014 ett brev till Tekniska verken i Linköping med synpunkter och frågor hur bolaget gjort avvägningar mellan skada och nytta i frågan om vattendomprövning i sjön Yxern. Området kring Yxern har en stor potential inom fisketurismen bland annat menade landshövdingen i ett utfall. Problemet var då att Carlssons eget fögderi, länsstyrelsen, inte tillät att Tekniska verken försökte ”lösa” problematiken genom att tappa mindre än vad vattendomen ger möjlighet.

Elcertifikat stimulerar förnyelsebar energiproduktion

Frågorna kring vattenreglering för produktion av el kontra natur- och miljövärden är under luppen både i Sverige i form av en liggande vattenkraftsutredning och i hela Europeiska Unionen i form av vattendirektiv. I Östergötland pågår parallellt en diskussion om så kallade fria faunavägar genom Motala ström, Stångån och Svartån.

– Efter mångårig dialog med intressenter kring sjön och omfattande processer med ansvariga myndigheter är vi väl medvetna om de problem som regleringen genom gällande vattendom orsakar. Vi har stor förståelse för den frustration som de närboende känner kring denna fråga och vi är själva bekymrade över att vattennivån i sjön sjunker trots att vi tappar minsta tillåtna nivå som vattendomen tillåter. Tekniska verken har under de senaste åren lagt mycket kraft på att komma fram till en lösning som både gynnar lokal miljö kring Yxern och produktionen av förnyelsebar klimatneutral vattenkraftsel , säger Anders Jonsson och Nils Hillerbrand i sitt brev.

Vems ansvar?

Tekniska verken har tillsammans med övriga aktörer inom Yxerns regleringsföretag aktivt verkat för att gällande vattendom från 1938 ska ändras för att göra det möjligt att tillämpa tappning som är bättre anpassad för dagens förhållanden. Det är inte möjligt att på eget initiativ ändra tappningen utanför vattendomens ramar. Vattendomar är att jämföra med lagstiftning och därför kan beslut om ändrade vattendomar endast fattas i Mark-och Miljödomstolen eller högre instanser efter noggrann konsekvensanalys.

– Yxerns regleringsföretag, där Tekniska verken är en av fyra delägare, har ansökt hos Länsstyrelsen i Kalmar om att få tappa mindre än vad vattendomen ger möjlighet till vilket tyvärr avslogs. Därefter har frågan drivits gentemot Mark-och Miljödomstolen där såväl kommuner som ideella krafter motsatte sig en omprövning av vattendomen. I mars 2015 lämnade Yxerns regleringsföretag tillsammans med Tekniska verken, Länsstyrelsen i Kalmar, Västerviks kommun och Vimmerby kommun in en skrivelse till Kammarkollegiet om att få till stånd en helt ny vattendom, säger Nils Hillerbrand och fortsätter.

– Vi hoppas att Kammarkollegiets beredning och kommande beslut i ärendet kan leda till detta. Men om det inte löser sig på något sätt vill inte vi i Tekniska verken stå i vägen om någon annan aktör vill anta utmaningen, säger Nils Hillerbrand syrligt.