• En detaljplan är klar för Ebbe Park. Foto: Tommy Pettersson

Utvecklingen av Ebbepark fortsätter

Planerna på en omvandling av Ebbepark, före detta Wahlbecks företagspark, går nu vidare genom att samhällsbyggnadsnämnden skickar vidare en detaljplan för bebyggelse i området till kommunfullmäktige för antagande.

Planen ska möjliggöra för fastighetsägaren Sankt Kors fastighets AB, att utveckla området med verksamheter, handel och bostäder i olika former. På Sankt Kors initiativ har den sydvästra delen av detaljplanen undantagits från antagande just nu. Fördelningen av lägenheter och verksamhetslokaler ska utredas ytterligare. Utbyggnaden av området startar i de delar av området där detaljplanen nu färdigställs.

Området kommer få upp till 650 nya bostäder, i den första detaljplanen frigöres utrymme för 550 bostäder och i ett senare skede kommer ytterligare 100 lägenheter att släppas fram i plan.

Bostad och arbete i samma område

Utrymmet för verksamhetslokaler och arbetsplatslokaler ökar från cirka 35 000 kvadratmeter till cirka 60 000 kvadratmeter även skola, förskola och mindre handel och service är aktuella i Ebbepark.

– Med Ebbepark byggs staden ihop och en tätare innerstad skapas. Det är ett spännande projekt med bostäder, arbetsplatslokaler och skola samlade inom samma område. Här ges dessutom utrymme för service och närbutiker som kommer gynna de som redan bor i T1 och Valla, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Skolan byggs ut

Planförslaget innebär bland annat att Fridtunaskolan byggs ut och för att skapa en tillräckligt stor skolgård behöver nuvarande Fridtunaparken användas. För att behålla en allmän park i området skapas också en ny park.

– Jag är glad över att planen nu börjar färdigställas och min förhoppning är att byggandet av både bostäder och verksamhetslokaler kan starta under 2017, säger Elias Aguirre och fortsätter.

– Ebbepark ska bli en variationsrik och integrerad del av staden. Företagsparken ska förenas med stadens sociala liv i form av bostäder, skola, förskola och annan offentlig och kommersiell service.

För att detaljplanen ska kunna antas och genomföras måste länsstyrelsen lämna dispens för det generella biotopskyddet för två alléer längs Rekrytgatan i södra delen av planområdet.