Var fjärde tjej har daglig ångest

Region Östergötland tillsammans med länsstyrelsen och länets kommunergenomförde nyligen undersökningen ”Om mig” där åttondeklassare och elever i årskurs två på gymnasiet fick svara på frågor om hälsa och livsstil. Resultatet visar bland annat att tjejer i större utsträckning än killar drabbas av stress, oro och ledsamhet. Nästan var fjärde tjej har daglig oro och ångest.
Nästan 6 400 elever svarade på enkäten. Det motsvarar 73 procent av de tillfrågade.

– Syftet är att göra ungdomar delaktiga i frågor som rör dem själva och ge en verklighetsnära bild av deras hälsa och livsstil. Ungdomarna uttrycker själva att enkäter kan vara ett bra redskap för att undersöka hur de mår, förutsatt att frågorna ställs på rätt sätt och fokuserar på rätt saker. De vill ta del av resultaten och är angelägna om att de kommer till användning och gör skillnad, säger Emma Hjälte, som är Region Östergötlands samordnare för ”Om mig” i ett pressmeddelande.

Enkäten kommer att skickas till ungdomar under tre år, därefter ska den utvärderas. Frågorna är utformade efter fokusgruppsintervjuer med ungdomar.

Stöd från föräldrar

I enkätsvaren framkommer både positiv och negativ statistik för länets ungdomars mående. 86 procent av grundskoleeleverna och 79 procent av gymnasieeleverna upplever att de har stöd från sina föräldrar. Svaren visar också att tjejer i större utsträckning än killar mår dåligt på grund av stress samt att tjejer har sämre självförtroende än killar.

– Undersökningens resultat visar att vi har mycket kvar att göra när det gäller unga kvinnors psykiska hälsa. Att så många unga tjejer lider av oro, stress och ångest måste mötas med aktiva åtgärder. Enkätens resultat kommer att leda till en fortsatt dialog och förbättringsarbete i samarbete med länets kommuner, säger regionrådet Torbjörn Holmqvist i pressmeddelandet.