• Patientenkäten ger Landstinget något att jobba med. Foto:Tommy Pettersson

Vårdcentraler i nationell enkät

Sveriges kommuner och landsting presenterade nyligen resultaten av den nationella patientenkäten för primärvården 2015. I enkäten fick patienterna tycka till om sin vårdcentral inom sju olika områden. Undersökningsresultat blev inte till Region Östergötlands fördel.

Primärvårdsmätningen är den största mätningen inom Nationell Patientenkät sett till urval och antal svarande.

Under genomsnittet

Svaren på dessa frågor kommer att hjälpa till att identifiera styrkor och svagheter hos vårdinrättningarna. Forskningen genomförs i alla landsting eller regioner vartannat år. Resultatet visar att Östergötland ligger under genomsnittet för riket inom alla områden utom när det gäller synen på tillgängligheten.

Fredrik Sjöstrand, oppositionsråd och 2:e vice ordförande i Hälso-och sjukvårdsnämnden kommenterar enkäten.

– Primärvården i Östergötland har en bit kvar innan man når upp till Sverigesnittet i nationella patientenkäten. Vi kan också se att det är stora skillnader i resultat mellan vårdcentralerna inom Östergötland, säger Fredrik Sjöstrand som också är säker på att en viktig förutsättning för att få en effektiv primärvård är att det finns tillräckligt många allmänläkare. Det är därför avgörande att Region Östergötland fortsätter satsningen med att anställa flera ST-läkare inom allmänmedicin.

Åby är bäst

Enligt undersökningen, mest uppmärksam på patienter och bästa vårdcentral är fortfarande Åby utanför Norrköping bäst. Och den sista platsen är upptagen av Söderköping där kommer regionstyrelsen nästa vecka att ta ställning till en eventuell avveckling..

– Det är viktigt att ge de regiondrivna vårdcentralerna så goda förutsättningar som möjligt. De skulle ge prima värden bättre utvecklingskraft, menar Fredrik Sjöstrand.

– Vi tror att det är viktigt att vi ger de regiondrivna vårdcentralerna så goda förutsättningar som möjligt, därför anser vi att den regiondrivna primärvården bör samlas i en organisation istället för som idag vara utsprid på fyra olika närsjukvårdcentrum. Det skulle ge primärvården bättre utvecklingskraft, menar Fredrik Sjöstrand