Visionerna för en hållbar kollektivtrafik

Miljöpartiet presenterade nyligen sin strategi för hur landstinget och sedermera Region Östergötland succesivt kan bygga ut kollektivtrafiksystemen i Östergötland. Vi tycker att det hittills satsats för lite och att ambitionerna måste skruvas upp, inte minst för att kollektivtrafiken ska kunna bli en del i lösningen av klimatkrisen.

Detta är en rejäl framtidsutmaning som kräver visioner, långsiktighet och konkreta åtgärder.

Miljöpartiet menar därför att det är dags att börja föra en offensiv kollektivtrafikpolitik, där ett viktigt syfte blir att kunna möta de nationella och regionala klimatmålen. Persontransporter står för 40% av regionens utsläpp av växthusgaser och en viktig strategi för att minska på utsläppen blir naturligtvis att hitta alternativ till bilen.

Steg ett

Ett första steg innebär en satsning på kampanjer för att öka andelen resenärer som åker med kollektivtrafik. Det kan handla om information och reklam, men också gratiskampanjer och samarbeten med stora arbetsplatser för att underlätta kollektivt resande. Vi vill också arbeta mer aktivt med kommunerna och ta fram attraktiva trafiklösningar med motprestationer i form av stadsmiljöer som inte i första hand prioriterar bilen som färdmedel. En relativt snabbt genomförd åtgärd måste bli att få slut på krånglet och göra bussar och tåg mer användarvänliga. Det ska vara enkelt att köpa sin biljett och det ska vara möjligt att ta med cykeln på tåget.

Kollektivtrafik

Kan vi med dessa satsningar öka andelen som reser med kollektivtrafiken vidtar fler steg att successivt bygga ut kollektivtrafiksystemen och hitta de nya och moderna sätten att förflytta oss på som är skonsamt mot miljö och klimat. För miljöpartiet är det viktigt att utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära dialog med resenärer och blivande resenärer. Därför innehåller vår strategi också en större satsning på medborgardialoger som ska ha reellt inflytande i beslutsprocessen.

Miljöpartiets mix av konkreta förslag och stora framtidsvisioner är den politik som, menar jag, har bäst förutsättningar att ge de goda resultaten över tid.

Bengt Nordström, språkrör för Miljöpartiet i Östergötland