• En föryngring behövs för att hålla landskapet öppet. Foto: Tommy Pettersson

Yngre lantbrukare har framtidstro

I årets Lantbruksbarometer märks det att yngre lantbrukare har större framtidstro vad de äldre kollegorna har. I Östergötland är man mer optimistisk än i andra regioner och planerar för att nyanställa under de närmsta åren.

De yngre lantbrukarna har investerat flitigast det gångna året, men fortfarande är det en relativt liten andel lantbrukare som gjort investeringar i jämförelse med historiska siffror. Något fler investeringar planeras det kommande året än för ett år sedan.

Östergötland anställer

Lönsamheten har förbättrats i fyra av sju regioner jämfört med föregående år men i samtliga regioner anser fler lantbrukare att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. I region två, där Östergötland ingår, har man flest lantbrukare som som tror att förutsättningarna för näringen kommer att bli bättre under de närmsta fem åren.

I region två planeras det också för flest nyanställningar de närmsta två åren genom att man planerar en utökning av sin produktion av bland annat mjölkproduktion.

Dålig lönsamhet

Sju av tio lantbrukare anser fortfarande att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig. Sämst lönsamhet upplever mjölkproducenterna där 93 procent svarat att de har ganska eller mycket dålig lönsamhet. Bland grisköttsproducenterna uppger 55 procent att de har ganska eller mycket god lönsamhet och visar därmed ett positivt lönsamhetsindex på 10 vilket kan jämföras med det totala lönsamhetsindex för samtliga produktionsgrenar som är minus 43. De yngsta lantbrukarna har dock störst tro på framtida lönsamhet.

Hög nyutlåning

Lantbrukarnas upplåning ökade med 13,6 miljarder kronor eller 4,9 procent under 2015. Den låga räntan har delvis minskat effekterna av tuffa förutsättningar i flera näringar. 11 procent har minskat eller begärt amorteringsanstånd, en ökning med 4 procentenheter från föregående år. Bland mjölkproducenterna är siffran högst, 21procent.

I år har frågan om konkurrenskraft ställts i jämförelse med ett europeiskt perspektiv. 22 procent av lantbrukarna anser att de har ganska eller mycket god konkurrenskraft jämfört med andra europeiska länder. Lantbrukare i åldern 41–50 anser att de har bäst konkurrenskraft. 78 procent av lantbrukarna i åldern 31–40 skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare. De är också den grupp som tror mest på att förutsättningarna kommer att vara bättre om fem år.